Privacy policy

Privacy Statement Centraal Q bv

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Centraal Q bv of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:          Victor van der Hoeve Onderneming:          Centraal Q bv Bezoekadres:          Felix Timmermanslaan 20                                 9721 WB Groningen                                Nederland E-mail:                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Telefoonnummer:    +31 (0) 6 5367 3992 KvK-nummer:          13034406

Centraal Q bv is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Centraal Q bv is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Centraal Q bv is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Centraal Q bv, waaronder www.centraalq.nl

Centraal Q bv verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De door Centraal Q bv opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Centraal Q bv. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Centraal Q bv om de overeenkomst uit te voeren.

Centraal Q bv gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Centraal Q bv altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Centraal Q bv worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen: -voor het uitvoeren van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres; -voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats; -voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Centraal Q bv altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd: -in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 10 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling; -in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst; -in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Centraal Q bv gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Centraal Q bv, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. Daarnaast verwerken wij uw gegevens met onze webhosting partij, indien u ons mailt of indien u zich aanmeldt voor een training, dan wel een vraag stelt via het vragenformulier.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het staat Centraal Q bv vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Centraal Q bv ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Centraal Q bv. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Centraal Q bv.

In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Centraal Q bv.