Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Centraal Q B.V. 2022

 

Artikel 1. Overeenkomst en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever danwel cursist en Centraal Q B.V. gesloten digitale, schriftelijke en mondelinge overeenkomsten.

1.2 Aanmelding cursussen en trainingen

Aanmelding voor deelname aan een cursus of training geschiedt middels het digitale aanmeldingsformulier op de website www.centraalq.nl

1.3 Deelname bevestiging

De ontvangst van het digitaal ingevulde aanmeldingsformulier zal door Centraal Q, middels een geautomatiseerd digitaal bericht, danwel middels een email of per reguliere post worden bevestigd.

1.4 Data cursussen en trainingen

De cursusdata zijn doorgaans online beschikbaar op het moment van aanmelding. Bij aanmelding voor een bepaalde cursus danwel training, gaat de deelnemer logischerwijs akkoord met de op moment van aanmelding bekende cursusdata, zoals deze op de site vermeld staan danwel stonden.

1.5 Wijzigingen cursusdata

Centraal Q B.V. behoudt zich ten alle tijde, het recht voor wijzigingen in de cursusdata danwel trainingsdata door te voeren.

 

 

Artikel 2. De overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht

Centraal Q zal zich inspannen de cursus danwel training, zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de cursist naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de cursist bruikbaar resultaat.

  • De deelnemer is verantwoordelijk is voor zijn eigen leerresultaat en gezondheid. 
  • De ontvangstdatum van de betaling is bij open trainingen bepalend voor de volgorde van plaatsing. 


Artikel 5. Vergoedingen

5.1 Cursusgeld

Vanaf de datum waarop de cursist zich heeft aangemeld, ontstaat een betalingsverplichting aangaande het cursusgeld, behorende bij de cursus waarvoor de cursist of  opdrachtgever, zich digitaal dan wel op ander wijze, heeft aangemeld.

5.2 Arrangement- en/of verblijfskosten

Voor bepaalde cursussen en trainingen kunnen eventuele arrangement- en/of verblijfskosten worden gefactureerd. De cursist zal deze kosten direct met het hotel afrekenen (Centraal Q organiseert en reserveert, maar staat buiten de financiele aspecten). De accomoderende partij factureert rechtstreeks aan de cursist, na afloop van een tweedaagse.

 


Artikel 6. Betaling

6.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 113,45 .

6.2 Annulering

De deelnemer kan zijn of haar deelname aan cursus danwel training, tot maximaal 1 maand voor aanvang van de cursus of training annuleren of verplaatsen. Dit kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. De datum van ontvangst van de annulering is hierbij bepalend. Bij annulering na de genoemde termijn van 1 maand, maar nog vóór de startdatum brengt Centraal Q B.V. de volledige curusgelden in rekening. 

6.3 Vervanging bij verhindering

Indien de annuleringstermijn is verstreken en de deelnemer zelf toch niet aan de cursus danwel training kan deelnemen, dan is de deelnemer gerechtigd om in goed overleg met Centraal Q, een vervanger te sturen die zijn of haar plaats in kan nemen. 

 


Artikel 7. Faillissement

Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.

 


Artikel 9. Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, fouten, directe en indirecte gevolgen, ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst.

 


Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 

10.3 Publicaties

Persoonlijke quotes, foto's en ander materiaal op de website van Centraal Q worden enkel en alleen met toestemming en goedkeuring van betrokken deelnemer(s) gebruikt. De deelnemer is ten alle tijde gerechtigd eventueel eerder verleende goedkeuring te herroepen. Deelnemer kan dit mondeling danwel telefonisch kenbaar maken of middels een (digitaal) schrijven.  

10.3 Opschriften

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

10.4 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

Centraal Q B.V. staat ingeschreven bij de KvK te Venlo en houdt kantoor in Groningen.